Skolebestyrelsen består af syv forældrevalgte forældrerepræsentanter, to medarbejderrepræsentanter og to elevrepræsentanter. Skoleleder og viceskoleleder er sekretær for skolebestyrelsen.

Der afholdes skolebestyrelsesmøder cirka én gang om måneden, og alle forældre kan kontakte enten forældrerepræsentanter eller skoleleder for temaer, de ønsker drøftet i skolebestyrelsen. Der behandles ikke personsager i skolebestyrelsesregi. I forbindelse med personsager skal forældre henvende sig direkte til ledelsen.

Der afholdes valg til skolebestyrelsen hvert andet år om foråret i lige kalenderår. I forbindelse med valget kan man få information om det konkrete skolebestyrelsesarbejde og procedurer for valget. Alle forældre med forældremyndighed til børn på Ellevangskolen kan stille op til skolebestyrelsesvalg.

Referater 2022-2023

Referater 2021-2022

Referater 2020-2021

Referater 2018-2019

Referater 2017-2018

Referater 2016-2017

Referater 2015-2016

 

Læs alt om det, skolebestyrelsen har indflydelse på i forhold til skolens daglige virke.

Skolebestyrelsens formål er at sikre forældre og medarbejdere indflydelse på principperne for skolens daglige virke.

Skolebestyrelsen skal endvidere bidrage til, at der opnås det bedst mulige samarbejde mellem forældre, medarbejdere og skolens ledelse.

Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er fastsat af byrådet.

Skolebestyrelsens kompetence i henhold til folkeskolelovens § 44 er:

 • At føre tilsyn med skolens virksomhed
 • At fastsætte principper for skolens virksomhed
 • At godkende skolens budget indenfor de økonomiske rammer, der er fastsat for skolen.
 • At godkende undervisningsmidler og fastsætte ordensregler
 • At godkende, inden for de fastsatte retningslinier, om voksne skal kunne deltage i folkeskolens undervisning og fastsætte principper herfor
 • At godkende, inden for de fastsatte retningslinier, om skolens virksomhed skal omfatte kulturcenteraktiviteter og fastsætte principper herfor
 • At udarbejde forslag til byrådet om skolens læseplaner
 • At afgive udtalelse om forsøgs- og udviklingsarbejde i det omfang, det overskrider de mål og rammer, som byrådet har fastsat
 • At træffe beslutning om, hvorvidt der skal oprettes en madordning på skolen, herunder i skolefritidsordningen, hvis byrådet har truffet beslutning om, at der kan tilbydes madordninger, og fastsætte principper for madordningen inden for de rammer, som byrådet har fastsat
 • At afgive udtalelse om ansættelse af skolens ledere, lærere og pædagoger. Udtalelsen omfatter ikke tilfælde, hvor ledere og lærere forflyttes uansøgt
 • At afgive udtalelser og stille forslag til kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører den pågældende skole
 • At afgive udtalelse om alle spørgsmål, som byrådet forelægger den

Skolebestyrelsen beslutter principperne for anvendelse af tildelte rådighedsbeløb.

Skolelederen administrerer anvendelsen af de tildelte rådighedsbeløb inden for de i byrådet fastsatte økonomiske rammer og øvrige retningslinier.

Skolebestyrelsen beslutter, om der skal være medarbejderrepræsentanter i klasserådene, og om medarbejdere i skolefritidsordningen skal være medlem af SFO-forældrerådet.

Skolebestyrelsen forpligtes til at afholde to møder om året med SFO-forældrerådet, og der skal udarbejdes en samarbejdsaftale mellem skolebestyrelsen og SFO-forældrerådet.

Skolebestyrelsen udpeger kontaktpersoner til klasserådene.

Skolebestyrelsen på Ellevangskolen

 

Katrine Svendsen - formand  

 

Lisanette Qvortrup - ledelsesrepræsentant

 

Michael Kjær - ledelsesrepræsentant

 

Trine Ladegaard Kure - forældrerepræsentant 

 

Tenna Holdorff Christiansen - forældrerepræsentant 

 

Astrid Riber Poulsen - forældrerepræsentant

 

Hanne Kjærgaard Hansen - forældrerepræsentant

 

Claus Zedlitz Damborg - forældrerepræsentant 

 

 

Frederikke Moesgaard - medarbejderrepræsentant

 

 

Gunni Østergaard Petersen - medarbejderrepræsentant

 

Bente Kjær Lyngsø – suppleant

 

Michael Nybro – suppleant

 

Morten Haaning Charles – forældrerepræsentant (orlov frem til jul)

Ellevangskolens skolebestyrelse har udarbejdet et princip for kommunikation mellem skolebestyrelsen og forældre. Formålet med princippet er at synliggøre skolebestyrelsen arbejde samt informere Ellevangskolens forældre om skolebestyrelsens arbejde.