Gå til hovedindhold

Skolebestyrelsen

Vores skolebestyrelse er bindeled mellem skolens forældre og ledelsen på spørgsmål, der vedrører skolen og børnenes skolegang.

Ellevangskolens bestyrelse 2023-2024
 • Læs op

Indhold

  Skolebestyrelsen består af syv forældrevalgte forældrerepræsentanter, to medarbejderrepræsentanter og to elevrepræsentanter. Skoleleder og viceskoleleder er sekretær for skolebestyrelsen.

  Skolebestyrelsen mødes cirka én gang om måneden, og alle forældre kan kontakte enten forældrerepræsentanter eller skoleleder for temaer, de ønsker drøftet i skolebestyrelsen. Skolebestyrelsen behandler ikke personsager, så i forbindelse med personsager henvende forældre sig direkte til ledelsen.

  Vi afholder valg til skolebestyrelsen hvert andet år om foråret i lige kalenderår. I forbindelse med valget kan man få information om det konkrete skolebestyrelsesarbejde og procedurer for valget. Alle forældre med forældremyndighed til børn på Ellevangskolen kan stille op til skolebestyrelsesvalg.

  Kompetencer og referater

  Læs om alt det, skolebestyrelsen har indflydelse på i forhold til skolens daglige virke

  Skolebestyrelsens formål er at sikre forældre og medarbejdere indflydelse på principperne for skolens daglige virke.

  Skolebestyrelsen skal endvidere bidrage til, at der opnås det bedst mulige samarbejde mellem forældre, medarbejdere og skolens ledelse.

  Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er fastsat af byrådet.

  Skolebestyrelsens kompetence i henhold til folkeskolelovens § 44 er:

  • At føre tilsyn med skolens virksomhed
  • At fastsætte principper for skolens virksomhed
  • At godkende skolens budget indenfor de økonomiske rammer, der er fastsat for skolen.
  • At godkende undervisningsmidler og fastsætte ordensregler
  • At godkende, inden for de fastsatte retningslinjer, om voksne skal kunne deltage i folkeskolens undervisning og fastsætte principper herfor
  • At godkende, inden for de fastsatte retningslinjer, om skolens virksomhed skal omfatte kulturcenteraktiviteter og fastsætte principper herfor
  • At udarbejde forslag til byrådet om skolens læseplaner
  • At afgive udtalelse om forsøgs- og udviklingsarbejde i det omfang, det overskrider de mål og rammer, som byrådet har fastsat
  • At træffe beslutning om, hvorvidt der skal oprettes en madordning på skolen, herunder i skolefritidsordningen, hvis byrådet har truffet beslutning om, at der kan tilbydes madordninger, og fastsætte principper for madordningen inden for de rammer, som byrådet har fastsat
  • At afgive udtalelse om ansættelse af skolens ledere, lærere og pædagoger. Udtalelsen omfatter ikke tilfælde, hvor ledere og lærere forflyttes uansøgt
  • At afgive udtalelser og stille forslag til kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører den pågældende skole
  • At afgive udtalelse om alle spørgsmål, som byrådet forelægger den

  Skolebestyrelsen beslutter principperne for anvendelse af tildelte rådighedsbeløb.

  Skolelederen administrerer anvendelsen af de tildelte rådighedsbeløb inden for de i byrådet fastsatte økonomiske rammer og øvrige retningslinjer.

  Skolebestyrelsen beslutter, om der skal være medarbejderrepræsentanter i klasserådene, og om medarbejdere i skolefritidsordningen skal være medlem af SFO-forældrerådet.

  Skolebestyrelsen forpligtes til at afholde to møder om året med SFO-forældrerådet, og der skal udarbejdes en samarbejdsaftale mellem skolebestyrelsen og SFO-forældrerådet.

  Skolebestyrelsen udpeger kontaktpersoner til klasserådene.

  2023-2024

  2022-2023

  2021-2022

  2020-2021

  2019-2020

  2018-2019

  2017-2018

  2016-2017

  2015-2016

  Principper og retningslinjer

  Folkeskoleloven angiver i § 13 b:

  Formål

  Formålet med princippet af er at sætte rammerne for brugen af meddelelsesbogen, som skal understøtte elevens faglige og alsidige udvikling gennem løbende dialog mellem elev, forældre og skole. På Ellevangskolen benyttes meddelelsesbogen til kommunikation mellem lærer og elev om elevens faglige udvikling i relation til beskrevne fokuspunkter og forældre inddrages løbende.

  Målet med meddelelsesbogen

  Meddelelsesbogen skal understøtte elevens oplevelse af mestring og bidrage til, at eleven får øje på egne styrker og potentialer.

  Rammer for meddelelsesbogen

  • Fokuspunkter opdateres 1 gang om året og evalueres løbende.
  • Meddelelsesbogen vil fungere digitalt og tilgås i Aula.
  • Handleplaner og statusbeskrivelse for med børn med udfordringer skal ligge i de digitale elevmapper.
  • Forældre inddrages i fokuspunkter og handleplaner fra meddelelsesbogen under skole-hjemsamtaler primært.
  • Forældre og elev kan skrive kommentarer til fokuspunkter.
  • Meddelelsesbogen er et dynamisk værktøj, som løbende evalueres af lærer, skolebestyrelse og skoleledelse.

  For elever i børnehaveklassen skal fokuspunkter for den faglige udvikling i fagene sprog og matematisk indgå i meddelelsesbogen. For eleverne på 1.-9. klassetrin skal fokuspunkter for den faglige udvikling i fagene dansk og matematik indgå i meddelelsesbogen, men fokuspunkter for andre fag kan også indgå.

  Et fokuspunkt i meddelelsesbogen kan indeholde:

  • Beskrivelse af fokuspunkt.
  • Beskrivelse af skolens indsats i forhold til fokuspunktet og af eventuelt indgåede aftaler.
  • Beskrivelse af, hvordan forældrene kan støtte elevens og skolens arbejde med fokuspunktet.
  • En tidshorisont for arbejdet med fokuspunktet.

  Skolens ansvar

  Skolen og forældrene arbejder sammen om at formulere fokuspunkter i en god og anerkende tone, der fokuserer på elevens styrker og ressourcer. Lærer, forældre og elev inddrager deres perspektiver i valget af fokuspunkter og beskriver potentiale, indsats og opfølgning.
  Skolen identificerer også fokuspunkter for hele klassen og for klassefællesskabet udover individuelle fokuspunkter for hver elev. Skolen er opmærksom på, om der er noget i undervisningsmiljøet, der udfordrer eleven eller om eleven mistrives, og i samarbejde med elev og forældre formuleres fokuspunkter i den forbindelse. Hvert fokuspunkt beskrives med muligheder for støtte fra både skolen og forældrene og hvordan skolen vil følge op. Skolen opdaterer meddelelsesbogen løbende i takt med ændringer i fokuspunkterne.

  Forældrenes ansvar

  Forældrene inddrages og deltager aktivt i samtaler med skolen, hvor de samarbejder om at vælge fokuspunkter og forældrene kan give deres perspektiver på disse. Forældrene bestræber sig på at orientere skolen tidligt, hvis deres barn oplever udfordringer i skolen.

  De næste skridt

  1. Skolelederen implementerer princippet efter drøftelse med skolebestyrelsen.
  2. Skolelederen formidler princippet til forældre, elever og medarbejdere.
  3. Skolebestyrelsen fører tilsyn med, hvordan skolen efterlever princippet.

  Yderligere information om Meddelelsesbog findes her: Meddelelsesbog til dialog mellem elev, forældre og skole | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk)

  Folkeskolelovens §§ 16b, 16d og 16e giver mulighed for at afkorte skoledagens længde.

  Formål

  Formålet med at organisere undervisningen på Ellevangsskolen er at skabe rammer, der sikrer optimal læring, dannelse og trivsel for den enkelte elev.

  Elevernes undervisningstimetal på hvert klassetrin

  Som udgangspunkt følger skolen det vejledende timetal på de enkelte årgange, medmindre der er en særlig grund for afvigelse. Enhver afvigelse fra det vejledende timetal i et fag skal ses i sammenhæng med de øvrige fag i klassen og klassens samlede skoleforløb fra 0.-9. årgang. Argumenterne for afvigelsen vil blive formidlet til forældrene.

  Skoledagens længde

  Ellevangsskolen stræber efter en kort skoledag med flest mulige lektioner placeret i formiddagstimerne fremfor eftermiddagstimerne for at tilgodese elevernes trivsel.

  De næste skridt:

  1. Skolelederen implementerer princippet efter drøftelse med skolebestyrelsen.
  2. Skolelederen formidler princippet til forældre, elever og medarbejdere.
  3. Skolebestyrelsen fører tilsyn med, hvordan skolen efterlever princippet.

  Folkeskoleloven § 16 a: understøttende undervisning skal anvendes til at understøtte en varieret skoledag gennem undervisningsforløb og -aktiviteter m.v., der har direkte sammenhæng med undervisningen i folkeskolens fag og obligatoriske emner, eller som sigter på at styrke elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel.

  Formål med princippet

  På Ellevangskolen er princippet for understøttende undervisning baseret på skolens vision om at være en skole i bevægelse, der med fagligheden i centrum udfordrer alle elever. Formålet med den understøttende undervisning skal bidrage til at skabe variation i skoledagen og styrke trivsel og faglig læring ved at give mulighed for en mere fleksibel organisering af skoledagen. Den understøttende undervisning skal så vidt muligt finde sted i flere af skolens fag.

  Målet for den understøttende undervisning

  • Den understøttende undervisning kan omfatte forløb eller læringsaktiviteter, som støtter på om fagundervisningen.
  • Undervisningen differentieres for at udfordre eleverne med udgangspunkt i deres ressourcer og skabe nysgerrighed, motivation, læring og udvikling.
  • Der anvendes fysisk bevægelse og nye lokationer for undervisning for at skabe variation i undervisningen.
  • Der samarbejdes med lokale virksomheder, ungdomsuddannelser og andre tværfaglige samarbejdspartnere, primært i udskolingen for at forberede eleverne til videreuddannelse.

  Skolens ansvar

  • Planlægning og tilrettelæggelse af læringsaktiviteter i den understøttende undervisning sker som udgangspunkt i sammenhæng med planlægningen af undervisningen i fagene.
  • Klassens tid indgår i den understøttende undervisning, og det tilstræbes at der arbejdes med at styrke elevernes almene dannelse, med klassens interne relationer.
  • Skolen skal have opmærksomhed på muligheden for at anvende ekstra personale i klassen.
  • Det tværfaglige samarbejde mellem lærere, pædagogiske medarbejdere og andre relevante faggrupper prioriteres højt i forhold til planlægning og gennemførelse af den understøttende undervisning.

  Forældrenes ansvar

  Forældrene opfordres til at følge deres børns aktive deltage og udbytte at den understøttende undervisning og give feedback til lærer og pædagoger.

  De næste skridt

  1. Skolelederen implementerer princippet efter drøftelse med skolebestyrelsen.
  2. Skolelederen formidler princippet til forældre, elever og medarbejdere.
  3. Skolebestyrelsen fører tilsyn med, hvordan skolen efterlever princippet.

  Skolebestyrelsen 2023-2024

  Katrine Svendsen - Formand for skolebestyrelsen på Ellevangskolen
  Formand

  Katrine Svendsen

  Skolebestyrelsen på Ellevangskolen

  Tenna Holdorff Christiansen, forældrerepræsentant
  Næstformand

  Tenna Holdorff Christiansen

  Skolebestyrelsen på Ellevangskolen

  Michael Kjær, ledelsesrepræsentant
  Konstitueret skoleleder og pædagogisk leder 1.-5. klasse

  Michael Kjær

  Skolebestyrelsen på Ellevangskolen

  Hanne Kjærgaard Hansen
  Forældrerepræsentant

  Hanne Kjærgaard Hansen

  Skolebestyrelsen på Ellevangskolen

  Medarbejderrepræsentant

  Gunni Østergaard Petersen

  Skolebestyrelsen på Ellevangskolen

  Medarbejderrepræsentant

  Jette Jensen

  Skolebestyrelsen på Ellevangskolen

  Forældrerepræsentant

  Bente Kjær Lyngsø

  Skolebestyrelsen på Ellevangskolen

  Forældrerepræsentant

  Morten Haaning Charles

  Skolebestyrelsen på Ellevangskolen

  Forældrerepræsentant

  Jannie Laigaard

  Skolebestyrelsen på Ellevangskolen

  Sidst opdateret: 16. april 2024