Gå til hovedindhold

Et godt samarbejde mellem skole og hjem

God kommunikation er en forudsætning for et godt samarbejde mellem skole og hjem.

 • Læs op

Indhold

  Som vores tidligere bestyrelsesformand, Anja Olsen, fortæller i videoen, er Ellevangskolen både en rummelig og firkantet skole - med lang snor og højt til loftet, men også med regler og retningslinjer. 


  Vi kommunikerer med dig på følgende måder:

  • Vores intranet Aula, som er den primære kommunikationsform. Vores medarbejdere kan dog aftale andre måder at komme i kontakt med dig, hvis du har et særligt behov for det.
  • Ugebreve/månedsbreve eller anden skriftlig information fra lærere.
  • Møde for forældre til kommende børnehaveklasseforældre i november og juni måned.
  • Skolebestyrelsens årsmøde.
  • Andre møder og arrangementer, som styrker dit og andre forældres engagement i skolen.

  Vi har desuden en tommelfingerregel om, at der må gå max 3 arbejdsdage, inden mails besvares, men selvfølgelig er vi altid opmærksomme på at prioritere hastemails.

  Princip for vores kommunikation og samarbejde

  Ellevangskolens skolebestyrelse har udarbejdet et princip for kommunikation og samarbejde mellem skole og hjem. Formålet med dette princip er at sikre en åben, rettidig og tillidsfuld dialog mellem skole og hjem. 

  Målet med vores samarbejde med dig er at skabe et fælles ansvar mellem skole og hjem om dit barns udvikling og trivsel samt at styrke din aktive medvirken og engagement i skolen.

  • Forældresamarbejdet tager sit udgangspunkt i en tæt, løbende kontakt samt en åben og ligeværdig dialog omkring den enkelte klasse og det enkelte barn.
  • Der er ikke krav om et bestemt antal skole/hjem-samtaler. I stedet lægges et kvalitativt syn på skole/hjem-samarbejdet, hvor målet er, at forældrene oplever en god og tilstrækkelig dialog med skolen om barnets trivsel og udvikling samt skolens syn på elevens udbytte af undervisningen.
  • Samarbejdet mellem skole og hjem kan være forskelligt fra årgang til årgang og fra klasse til klasse og antage forskellige former. Det vil dog være naturligt, at der holdes såvel forældremøde og samtaler med forældrene i løbet af et skoleår.
  • Det er lærerne, som er ansvarlig for at sætte rammerne for samarbejdet. Rammerne skal være fastlagt i de enkelte klasser senest 15. september i et skoleår.

  Klasseforældreråd

  I alle klasser er der et klasseforældreråd bestående af ca. 4-6 forældre. Forældrerådet vælges ved første forældremøde i skoleåret. Det er en god idé, at man på forældremødet forventningsafstemmer, hvad man vil bruge forældrerådet til, hvor mange aktiviteter man synes er passende osv.

  Iblandt medlemmerne af forældrerådet vælges typisk en kasserer, der er ansvarlig for klassekassen.


  Forældrerådets opgaver

  Forældrerådet bidrager til et godt socialt miljø og trivsel i klassen ved at planlægge en række sociale aktiviteter for klassen og forældrene. Arrangementerne kan være for hele familien, men der kan også være arrangementer kun for klassen, eller der kan være et arrangement kun for forældre.

  For at sikre inklusion af alle familier anbefaler vi på Ellevangskolen, at forældrerådet tænker variation i deres forskellige arrangementer, så alle familier kan føle sig velkomne til aktiviteterne. Det kan fx være vigtigt, at nogle af arrangementerne ikke kræver en egenbetaling, at nogle arrangementer er i nærområdet, at nogle arrangementer er med medbragt mad, og at man til nogle arrangementer må tage søskende med.

  Det kan være en god idé at planlægge de fleste aktiviteter fra skoleårets start, så flest muligt sikres mulighed for at deltage ved at kende datoerne i god tid.

  Forældrerådet behøver ikke nødvendigvis varetage alle opgaver i forbindelse med en aktivitet, men kan bede klassens øvrige forældre om hjælp hertil, ligesom der kan nedsættes ad hoc-udvalg til at stå for bestemte arrangementer.

  Forældrerådet har ikke direkte indflydelse på den daglige tilrettelæggelse af undervisning mv., men kan altid foreslå klassens lærerteam emner, som de gerne vil drøfte på et forældremøde, og de kan bringe forældreperspektiver videre til klassens lærerteam. Forældrerådene kan også bringe emner og perspektiver videre til skolebestyrelsen.

  I de mindre klasser kan forældreråd sammen med lærerteamet hjælpe med at danne legegrupper, som øger sammenhold og trivsel i klassen og reducerer grupperingsdannelse.


  Betaling og klassekasser

  På forældremødet kan klassens forældre beslutte at lave en klassekasse, som forældre indbetaler til årligt. Pengene i klassekassen bruges typisk til sociale aktiviteter for klassen uden for skoletid og til indkøb af småting til klassens leg i frikvartererne (fx bolde, sjippetove e.l.).

  Man kan også bruge klassekassen til at spare op til en større aktivitet for klassen uden for skoletid, hvor man kan nedsætte egenbetalingen med brug af midlerne fra klassekassen. Et eksempel er fx overnatningstur til Ree Park. 

  For at sikre inklusion af alle familier anbefaler vi på Ellevangskolen, at forældrerådet er opmærksom på ikke at sætte et for højt beløb til indbetaling til klassekassen. I de fleste klasser ligger beløbet til klassekassen på mellem 100-400 kr. årligt.

  Alle børn i klassen har lov til at deltage i de sociale aktiviteter, som forældrerådet planlægger, også selvom forældre ikke har betalt det fulde beløb til klassekassen

  Forældrerådet kan også rejse penge til klassekassen ved fx at sælge mad og drikkevarer til arrangementer eller afholde auktion over brugte ting eller lignende tiltag, hvor de enkelte familier har mulighed for selv at bestemme, hvor mange penge de vil støtte klassekassen med.   

  Det er selvfølgelig helt op til forældrene i klassen, om der skal dannes et forældreråd. Det opleves fra skolens side, at et velfungerende forældreråd øger børnenes sociale trivsel og er gavnligt i situationer, der kræver kommunikation mellem klassens forældre og skolen.

  Ved klassesammenlægninger anbefaler skolen, at der nedsættes et tværgående forældreråd på tværs af de berørte klasser for at understøtte den gode kommunikation mellem forældre, klasser og skolen i processen.

  Forældrenyt

  En gang i kvartalet udkommer Forældrenyt - nyhedsbrevet til skolens forældre.

  Forældrenyt

  Læs den seneste udgave her:

  Sidst opdateret: 11. juni 2024